อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพความเป็นครูสู่ซุปเปอร์ครูออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพความเป็นครูสู่ซุปเปอร์ครูออนไลน์

นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายแผนและวิจัย หัวหน้างานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชินีบูรณะ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพความเป้นครูสู่ซุปเปอร์ครูออนไลน์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Hits: 0