รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล ได้รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและทักษะการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค30293 อสมการวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 10 กันยายน 2560