รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร) ชื่อผลงาน โปรแกรมประมวลผลแบบสอบถามสำหรับนักเรียน Obealic Student Version (OSV). (2560) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560