รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (โล่เชิดชูเกียรติ) ด้านนักวิชาการ ประจำปี 2560

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (โล่เชิดชูเกียรติ) ด้านนักวิชาการ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (โล่เชิดชูเกียรติ) ด้านนักวิชาการ ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560