รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น (โล่เชิดชูเกียรติ) ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ ประจำปี 2560

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น (โล่เชิดชูเกียรติ) ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น (โล่เชิดชูเกียรติ) ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ ประจำปี 2560 จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560