ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 ในการแข่งขันทำเวิร์คช็อป เรื่องการนำเสนอการพูดภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 ในการแข่งขันทำเวิร์คช็อป เรื่องการนำเสนอการพูดภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ นางสาวพรทิพย์ ดวงศรี นักเรียนชั้น ม.4/7 นางสาวบัณยดา สุดล้ำเลิศ นางสาวณัฏฐนท เรือนนุช และนางสาวปวีณนุช ศรีลาจันทร์ นักเรียนชั้นม.5/7ข ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 3 ในการแข่งขันทำเวิร์คช็อป เรื่อง การนำเสนอการพูดภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว จัดขึ้น ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ฝึกซ้อมโดย คุณครูพิรุฬห์สิริ แก้วรักษา