ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกดูรายละเอียด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกดูรายละเอียด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกดูรายละเอียด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกดูรายละเอียด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกดูรายละเอียด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกดูรายละเอียด