ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)