อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ดร.สุริยา ขิณณะพงศ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนราชินีบูรณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ให้กับคณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ชัยชาญ ช่วยโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรในการการอบรม คลิกดูภาพกิจกรรม