โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙ รับเกียรติบัตร
“สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร