รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อ นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์