การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวณัชชา  โสภากุล และนางสาวพรปวีณ์  ม่วงพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม