ครูอัตราจ้าง

นางเรณู อยู่เย็น

นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุง

นางบังอร นิโครธางกูร

นางสาวศิริวรรณ วราเอกศิริ

นางสาวสิรินภา ทองพูล

นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์

นายจารุเดช สุทธิบุตร

นางสาวนงนภัส วงศ์พานิช

นางสาวจินดา ดินทำ

Mrs.Luz Bulawin Darantinao