กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมาลัย ทองสิมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางผจงจิตร เกิดหิรัญ

นางสาวสิริพร รัตนมุง

นางสาวนริศรา ชยธวัช

นางนารีรัตน์ รัตนทรงศรี

นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์

นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณ

นางสาวิตรี สุริยาวงษ์

นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล

นางนิตยา พ่วงเดช

นางสาวราตรี จาตุรัส

นางสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์

นางสาวสลักจิตร ปลื้มละมัย

นายสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์