กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกรรนิกา อัคคีเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมนึก คล้ายวัตร

ว่าที่ ร.ต.พิชิตชัย อยู่รัตน์

นายบุญส่ง จูยืนยง

นางปิยธิดา แจ่มสว่าง

นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน

นางสาวอำพรภา เขียวชม

นายทวิช ลักษณ์สง่า

นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์

นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ

นายปุณณวัช ทัพธวัช

นายจิตเสน เหล็งหวาน

นางสาวสุทธาสิณี ทองจันทร์

นางสาวปาลิดา ชื้นประไพ

นางสาวเพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์

นางจินภา ศิริมาตย์

นางชมพูนุท สุมาวัน

นางสาวปรีชญา เถาเปียง

นายสุปิติ พิณสุวรรณ

นางสาวศุกร์นิมิต อินทร์แก้ว

นางสาววลัยลักษณ์ สมบูรณ์