กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายปัญญา ไขสี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรทิพย์ รอดพลอย

นางวิจิตรา ตะโกพร

ว่าที่ร.ต.สาธร กมลศรี

นางสาวกันต์กมล หินทอง

นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ

นางสกาว สันติเทวกุล

นางประวิตา ษรบัณฑิต

นางสาวศิริพร อุนธุโร

นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ

นางปัทมา อภิวรชัย

นางสาววรรณธมล บุตรดี

นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

นางเกตกนก เอี่ยมสอาด

นายเอกพล แก้วกันทะ

นางสาวจิราพร อ่อนภักดี

นางภัทราภา ทองสกุล

นางสาวขวัญฤดี ไพบูลย์

นายพสุ โพธิ์มั่น

นางสาวพัชรมัย นิ่มละออ

นางสาวธิติมา วงศ์อนันต์

นางน้ำผึ้ง อังคณาภิวัฒน์

นายศิรธันย์ เกียรติโสภณรักษา