กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสุนีย์ แจ้งใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชาติชาย วิจารณ์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพิชิตพล รักคง

นางสำเภา อภิรักษ์ขิต

นางวิมาณ แก้วมณี

นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย

นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัย

นางสาวคุลิกา ขันชู