กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธีระรัฐ ทองบุญมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพรวิไล แก้วประจันทร์

นายสุทรรศ์ คูศรีเทพประทาน

นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต

นางจิราพรรณ จรัสสุริยา

นายสุภิญโญ หัวใจฉ่ำ

นางสาวสุจริต มานิตกุล

นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู

นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์

นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร

นางกิตติญา สุทพิสิฏฐ

นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม

นางกัลญา เสนภักดี

นางประพา มฤคทัต

นายกิตติภพ รัตนากรกุล

นางสาวชลธิดา ภาคทรวง

นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์

นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษา

นางสาวนุชจรีย์ ผาสบ

นางสาวอรธิมา เอกจีน

นางสาวรัชนก รุ่งเรือง

นางสาวจารุวรรณ สัมปุรณะพันธุ์

นางสาวสรัญญา ไหลสุพรรณวงค์

นางสาวพิริยาพร ค้าเจริญดี