กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวปนัดดา หวานชะเอม

นางเบญจวรรณ จูยืนยง

นางอุไรรัตน์ เอี่ยมสอาด

นายสมเจษ มาสุข

นายมานพ จันทวิชชประภา

นางสาวเขมวันต์ กระดังงา

นายประพัฒน์ ผิวขาว

นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป

นายชนะ ณ วังขนาย

นายสุธี เพชรรัตนาภรณ์

นางทสมา เอนกนันท์

นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต

นางสายสุณี คล้ายวัตร

นางสาวอัญชลี แสงทอง

นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์

นางสาวรัตนา แสงเรือง

นางสาวนิตยา สิงห์ทอง

นางสาวสุกัญญา คำวัตร

นางสาววันดี จิตอิ้ง

นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร์

นายภัทรพล วรรณารุณ

นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์

นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์