กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุเนตรา เทศทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจตุรนต์ ดังชัยภูมิ

นายธนาวุฒศ์ เทศทอง

นายอรรถพันธ์ ชูอรุณ

นางสาววันดี พุทธคุณรักษา

นางกรวรรณ แตงทองแท้

นางสาวนฤมล สุขใย

นางสาวรัตรวี ว่องไว