การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 7 มีนาคม 2566