กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระราม ๙ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระราม ๙ จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระราม ๙ จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕