การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563