โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ กิจกรรมยุวกุลสตรี ศรีราชินีฯ ครั้งที่ 14

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ กิจกรรมยุวกุลสตรี ศรีราชินีฯ ครั้งที่ 14

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ กิจกรรมยุวกุลสตรี ศรีราชินีฯ ครั้งที่ 14 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 100 ปี