โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ กิจกรรมยุวกุลสตรี ศรีราชินีฯ ครั้งที่ 13

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ กิจกรรมยุวกุลสตรี ศรีราชินีฯ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ กิจกรรมยุวกุลสตรี ศรีราชินีฯ ครั้งที่ 13 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกาศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุม 100 ปี