พิธีมุทิตาคารวะ รดน้ำขอพรของบุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

พิธีมุทิตาคารวะ รดน้ำขอพรของบุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

พิธีมุทิตาคารวะ รดน้ำขอพรนายพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชินีบูรณะ นายกองตรีเอกพันธุ์ คุปตวัช ผอ.สิริยุพา ศกุนตะเสฐียร ผอ.วรพจน์ นาคนคร ผอ.จิรพร สมบูรณ์วงศ์ ผอ.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผอ.อนันต์ เอกเผ่าพันธุ์ รองฉลวย ชาวนาวิก และว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุม 100 ปี