พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแห่งปี “Students of the year” งานวันประกาศเกียรติคุณ 2566 “เกียรติคุณสมสง่า 105 ปี งามศักดิ์ศรีราชินีบูรณะ”

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแห่งปี “Students of the year” งานวันประกาศเกียรติคุณ 2566 “เกียรติคุณสมสง่า 105 ปี งามศักดิ์ศรีราชินีบูรณะ”

งานวันประกาศเกียรติคุณ 2566 “เกียรติคุณสมสง่า 105 ปี งามศักดิ์ศรีราชินีบูรณะ” โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแห่งปี “Students of the year” และมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมพิธีฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม 100 ปี