นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงเพลงพื้นบ้านกับแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลำตัด และชมรมผู้สูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงเพลงพื้นบ้านกับแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลำตัด และชมรมผู้สูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงเพลงพื้นบ้านกับแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลำตัด และชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดละมุด ในงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5“ ณ บ้านสวนถั่ว หมู่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นักเรียนกิจกรรมเพลงพื้นบ้าน
นางสาวสิริพร ด่านจับกุม ม.6/9
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสลานนท์ ม.3/1
เด็กหญิงจารุพิชญา ชาญประเสริฐ ม.3/1
เด็กหญิงณัฐฐ์ศศิ ห้วยกรดวัฒนา ม.3/1

นางสาวนริศรา ชยธวัช ครูที่ปรึกษานักเรียนกิจกรรมเพลงพื้นบ้าน