นักเรียนกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อสืบสานโบราณราชประเพณี ในช่วงกลางพรรษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

นักเรียนกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อสืบสานโบราณราชประเพณี ในช่วงกลางพรรษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

นักเรียนกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อสืบสานโบราณราชประเพณี ในช่วงกลางพรรษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ฝึกซ้อมโดย ครูสิริพร รัตนมุง และ ครูนริศรา ชยธวัช

นักเรียนกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย
เด็กหญิงอมราลักษณ์ ชนะเทศ ม.๒/๗
เด็กหญิงดารารัตน์ ตะเพียนทอง ม.๒/๘
เด็กหญิงณิศวรา เศรษฐ์วรณัฐ ม.๒/๘
เด็กหญิงฐิดาภา มณีมโนรถ ม.๓/๑
เด็กหญิงปวิชาภัค สุนทรสุวรรณ ม.๓/๗
เด็กหญิงธัญชนก ไข่นาค ม.๓/๗
เด็กหญิงกุลนิดา จีนถนอม ม.๓/๗