งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปดำเนินการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2567

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปดำเนินการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2567

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนราชินีบูรณะ ดำเนินการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567