กิจกรรมอบรมมารยาทไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอบรมมารยาทไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอบรมมารยาทไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นกุลสตรีราชินีบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ.2566 จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา