กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕