กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี