กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา