กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ,5/1 และ 6/1 วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ หอประชุม 100 ปี