กิจกรรมค่ายวิชาการสร้างเสริมทักษะทางภาษาค้นหาเพชรภาษาไทย (เกมต่อคำศัพท์ ภาษาไทย)

กิจกรรมค่ายวิชาการสร้างเสริมทักษะทางภาษาค้นหาเพชรภาษาไทย (เกมต่อคำศัพท์ ภาษาไทย)

กิจกรรมค่ายวิชาการสร้างเสริมทักษะทางภาษาค้นหาเพชรภาษาไทย (เกมต่อคำศัพท์ ภาษาไทย) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 70 คน โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา