กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนางสาวอาภามาส นิโกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุม 100 ปี