กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2022) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2022) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2022) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุม 100 ปี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565