การให้บริการเสริมธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

การให้บริการเสริมธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมศาลา ให้บริการเสริมธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 1 และห้องโสตทัศนศึกษา