การเสวนาหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของสถานศึกษา: มุมมองครูและผู้บริหาร” โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสัมมนาครูพี่เลี้ยง

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของสถานศึกษา: มุมมองครูและผู้บริหาร” โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสัมมนาครูพี่เลี้ยง

คณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของสถานศึกษา: มุมมองครูและผู้บริหาร” โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสัมมนาครูพี่เลี้ยง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร