การอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นโดยงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ