การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน