การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง เพื่อนำไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง เพื่อนำไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง เพื่อนำไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ” มีอาจารย์นุกูล แจ้งสว่าง และอาจารย์เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ณ หอประชุม 100 ปี