การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงการเขียนแผน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน 8 ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564

การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงการเขียนแผน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน 8 ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564

การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงการเขียนแผน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน 8 ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 มี ศน.ศศิธร ศรีพรหม และศน.ทวิช ลักษณ์สง่า เป็นวิทยากร โดยมีว่าที่ร้อยตรีดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 100 ปี วันที่ 9 มีนาคม 2566