การลงพื้นที่บูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ

การลงพื้นที่บูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ

การลงพื้นที่บูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีนายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม สปท. ป.ป.ท. เป็นประธานฯ  มีนายพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอประชุม 100 ปี