การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการพรรณนางาน พ.ศ. 2565-2568 (ระยะ 4 ปี)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการพรรณนางาน พ.ศ. 2565-2568 (ระยะ 4 ปี)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการพรรณนางาน พ.ศ. 2565-2568 (ระยะ 4 ปี)” ผ่าน Google Meet วันที่ 25 มีนาคม 2565 จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนโยบายแผน และวิจัย โดยมีครูภัทรพล วรรณารุณ เป็นวิทยากร