การประชุมผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การประชุมผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การประชุมผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566