การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565