ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ ให้กับคณะครูและนักเรียน พร้อมกับโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร เป็นผู้แทนพระองค์มาเปิดโรงเรียน และ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชินีบูรณะ” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2462 ปัจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะ relojes imitacion จัดการศึกษาเป็นแบบหญิงล้วนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับจากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนราชินีบูรณะได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 90 ปีแล้ว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

 

 

 

ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 9 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ relojes rolex imitacion ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน เป็นสีที่บ่งบอกถึงความหนักแน่น ความมั่นคง สีขาว หมายถึง การมีจิตใจที่พิสุทธิ์สะอาด รักความยุติธรรม
สัญลักษณ์ เป็นรูปมงกุฎหน้านาง ด้านในเป็นตัวย่อ ร.ณ. ด้านล่างประกอบด้วยคำขวัญโรงเรียน
คำขวัญ เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม พร้อมความเป็นไทย
คติธรรม ปญฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ (คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐสุด)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกราชาวดี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชาวดี แต่จะมีต้นไม้ที่นักเรียนทุกคนรักคือ ต้นจามจุรี ต้นไม้สูงใหญ่ร่มเงาหน้าอาคาร1 หลังตึกศรีพัชรินทร์