การถ่ายคลิปกลวิธีการสอน ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

การถ่ายคลิปกลวิธีการสอน ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะจำนวน 19 ราย เข้าร่วมการถ่ายคลิปกลวิธีการสอน ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา